IECA-Europe Gedragscode Online B2B keurmerk


Alle leden van OnlineB2B verklaren op de hoogte te zijn en te voldoen aan de volgende gedragscode die is opgesteld door de International E-Commerce Association Europe.

Artikel 1. Informatieplicht

Om kopers duidelijkheid te geven met wie men zaken doet en waar men terecht kan met eventuele klachten dienen verkopers te voldoen aan de informatieplicht. Ten minste de volgende gegevens staan duidelijk en herkenbaar vermeld op de contactpagina van de website:

1.1 Bedrijfsnaam
1.2 Feitelijk vestigingsadres
1.3 Telefoonnummer
1.4 e-mailadres
1.5 KVK inschrijfnummer
1.6 BTW identificatienummer
1.7 Indien bij de activiteiten een vergunning verplicht is; gegevens van deze autoriteit.

Artikel 2. Doorzichtigheid van de prijzen en kosten

De aanbieder dient een duidelijk overzicht te geven van de prijzen en totale kosten van het product of de dienst:

2.1 De belangrijkste kenmerken van product of dienst;
2.2 De prijs, waarbij duidelijk is aangegeven of deze inclusief of exclusief belasting zijn en welke;
2.3 De wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
2.4 Alle eventuele verdere kosten (zoals verzend/leveringskosten).
2.5 Indien er sprake is van beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

Artikel 3. De overeenkomst

3.1 De aanbieder geeft duidelijk aan langs welke stappen de overeenkomst met de koper tot stand komt en vanaf welk moment deze definitief is.
3.2 De aanbieder maakt op een heldere wijze kenbaar welke leveringstermijnen van toepassing zijn op het aanbod.
3.3 Vóór het sluiten van de overeenkomst worden de te leveren producten of diensten en de te betalen prijs inclusief alle kosten (en eventuele toeslagen en belastingen) aan de koper bevestigd. Naar aanleiding van deze bevestiging wordt de overeenkomst gesloten met een actieve handeling door de koper. (Bijvoorbeeld een muisklik).
3.4 Prijsveranderingen mogen niet na het sluiten van de overeenkomst worden doorgevoerd tenzij dit vooraf duidelijk is overeengekomen.
3.5 Indien bestelde producten of diensten (tijdig) niet leverbaar zijn, zoals overeengekomen kan de aanbieder een van gelijke kwaliteit vervanging aanbieden. De koper dient hiervan op de hoogte te worden gesteld.
3.6 Indien de verkoper een product levert dat niet overeenkomt met de in de overeenkomst beschreven kenmerken, is de verkoper verplicht om zonder extra kosten voor de koper het overeengekomen product alsnog te leveren of de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding dient dit te geschieden zonder aanvullende kosten voor de koper.

Artikel 4. Bedenktijd, klachten en garantie

4.1 De aanbieder geeft aan of er wel of geen sprake is van bedenktijd na de koop. Indien deze mogelijkheid geboden wordt maakt de aanbieder duidelijk wat de voorwaarden en termijnen zijn.
4.2 De aanbieder maakt duidelijk wat de procedure is bij klachten en geeft duidelijk aan wie welke (verzend-) kosten voor zijn rekening neemt bij eventuele retourzendingen.
4.3 De aanbieder staat garant voor de deugdelijkheid en goede werking van de producten of dienst. Eventuele gebreken dienen binnen de wettelijke termijn te worden verholpen.

Artikel 5. Algemene Voorwaarden

De aanbieder maakt gebruik van Algemene Voorwaarden en dient deze duidelijk (bijvoorbeeld tijdens het bestelproces via een duidelijke link) aan te bieden inclusief de mogelijkheid voor de klant de tekst op te slaan om deze later te kunnen nalezen.

Artikel 6. Privacy en Beveiliging

6.1 De aanbieder dient gegevensverkeer altijd via een beveiligde verbinding af te handelen waardoor gegevens van de koper beschermd zijn.
6.2 De aanbieder dient duidelijk in een ‘privacybeleid’ aan te geven hoe er wordt om gegaan met privacy gevoelige informatie.
6.3 Opgeslagen persoonsgegevens dienen beschermd te worden tegen diefstal.
6.4 De aanbieder moet de mogelijkheid bieden, en deze duidelijk omschrijven, over hetaanpassen, corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens, door de betreffende persoon.
6.5 Het is niet toegestaan om gegevens te verzamelen van personen met als doel deze te gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze persoon hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
6.6 Bij gebruik van elektronische nieuwsbrieven dient de aanbieder duidelijk aan te geven hoe de ontvanger zich kan afmelden.

Artikel 7. Gebruiksrecht Online B2B keurmerk

7.1 Het naleven van de IECA-gedragscode betekend niet dat de aanbieder niet verplicht is de reguliere handelswetgeving, alsook de eventuele sectorale regelgevingen, hoeft na te leven. Daarnaast worden deelnemers geacht op een eerlijke wijze handel te bedrijven, niet te misleiden en zich billijk op te stellen en te handelen, ook bij conflicten.
7.2 Het gebruiksrecht van het keurmerk is voorbehouden aan bedrijven die akkoord hebben gegeven op deze Gedragscode en die daarnaast toestemming hebben gekregen van Stichting IECA-Europe voor het gebruik hiervan (volgens art. 6:193g BW).
7.3 Het staat de Stichting IECA-Europe vrij om zonder opgaaf van reden een gebruiker het gebruik alsnog te ontzeggen en deze ontzegging kenbaar te maken op haar website(s).